பழுதுபார்ப்பு

சீனப் புத்தாண்டின் முதல் நாள் இரவு 11 மணியளவில் குடியிருப்பாளர் ஒருவரது வீட்டிலுள்ள மின்சுற்று துண்டிப்பான் எனப்படும் ‘சர்க்கிட் பிரேக்கர்’ பழுதாகிவிட்டது.