சிங்கப்பூரில் கலாசாரங்களைக் கட்டிக்காத்து அந்தத் தேர்ச்சியை அடுத்த தலைமுறைக்குக் கொண்டுசென்று சாதனை படைத்துள்ள இரண்டு பேரும் இரு அமைப்புகளும் வரும் ...
எஸ்.விக்னேஸ்வரி தலைமுறை தலைமுறையாக சிங்கப்பூர் இந்துக்களின் முக்கிய வழிபாட்டுத் தலமாக திகழ்ந்து வருகிறது சவுத் பிரிட்ஜ் ரோடு ஸ்ரீ மாரியம்மன் ...