#லாரன்ஸ்வோங்

பிரதமர் லீ சியன் லூங்கிடமிருந்து எப்போது பிரதமர் பதவியை ஏற்பார் என்பது குறித்து இன்னும் முடிவெடுக்கப்படவில்லை என்று துணைப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் ...
சிங்கப்பூரில் அரசியல் சந்தர்ப்பவாதத்திற்கு இடமில்லை என்பதை துணைப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங்கும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் பிரித்தம் சிங்கும் ஒருசேரத் ...
கொவிட்-19 காலகட்டத்துக்குப் பிறகு முன்னோக்கிச் செல்வதில் இவ்வாண்டு வரவுசெலவுத் திட்டம் கவனம் செலுத்தும் என்று துணைப் பிரதமர் லாரன்ஸ் வோங் ...