#அங்மோகியோ

புளோக் 17 செங் போ ரோட்டில் உள்ள வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) நாலறை வீடு ஒன்று, கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் மாதத்திற்கு $6,200க்கு வாடகைக்கு ...
அங் மோ கியோவில் 80 வயது ஆடவர் ஒருவர் கத்தியால் 88 வயது ஆடவரைத் தாக்கியதாகச் சந்தேகிக்கப்படுகிறது.  88 வயது ஆடவருக்கு விரல்களிலும் முகத்திலும் ...