#பரிசுச்சீட்டு

20 ஆண்டுகளுக்கும் மேலான காத்திருப்பிற்குப் பலன் கிட்டியது
கோடைக்கால பரிசுச்சீட்டு அதிர்ஷ்டக் குலுக்கலில் முதல் பரிசு பெற்றவரை அடையாளம் கண்டுவிட்டது இந்தியாவின் கேரள மாநில அதிர்ஷ்டக் குலுக்கல் பிரிவு. பத்துக் ...