#வாடகை

சிங்கப்பூரில் வீட்டு வாடகை கடந்த மார்ச் மாதம் புதிய உச்சத்தை எட்டியதைத் தொடர்ந்து, உலகளவில் ஆக அதிக வாடகை அதிகரிப்பைக் கொண்ட நகரமாக நியூயார்க்கை ...
புளோக் 17 செங் போ ரோட்டில் உள்ள வீடமைப்பு வளர்ச்சிக் கழக (வீவக) நாலறை வீடு ஒன்று, கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில் மாதத்திற்கு $6,200க்கு வாடகைக்கு ...