#விமானப்பயணச்சீட்டு

சனிக்கிழமை (ஏப்ரல் 1) முதல் ஹாங்காங் செல்ல ஒரு விமானப் பயணச்சீட்டு வாங்கினால் ஒரு பயணச்சீட்டு இலவசமாகக் கிடைக்கும்.  இந்தச் சலுகையைக் குறைந்தது ...
அபுதாபியைத் தளமாகக் கொண்டுள்ள எட்டிஹாட் ஏர்வேஸ் நிறுவனம், கோடைக்கால விமானப் பயணச்சீட்டு விற்பனையை அறிவித்துள்ளது. கோடைக்காலத்தில் வெளிநாடுகளுக்குப் ...