#மண்டாய்

ஜூரோங் பறவைப் பூங்காவின் 3,500 பறவைகளில்  ஏறக்குறைய முக்கால்வாசி பறவைகள் புதிய மண்டாய் பறவைகள் மகிழ்வனத்திற்கு (Bird Paradise) ...
மண்டாய் வனவிலங்குப் பூங்காவில் ‘பேர்ட் பேரடைஸ்’ பறவைக் காட்சி மே 8ஆம் தேதி திறக்கப் படுகிறது. அன்று முதல் மே 26 வரை சலுகைக் கட்டணத்தில் இந்தக் ...