#மனைவி

ஆடவர் ஒருவரைத் ‘திருமணம் செய்துகொண்டு ஐந்து நாள்கள் அவருடன் குடித்தனம் நடத்த’ ஒப்புக்கொண்ட 21 வயதுப் பெண், தாம் சிக்கலில் மாட்டிக்கொள்வோம் என்று ...