வாகன உரிமைச் சான்றிதழ்

ஒரு பிரிவைத் தவிர எல்லாப் பிரிவுகளிலும் வாகன உரிமைச் சான்றிதழ்க் (சிஓஇ) கட்டணம் அதிகரித்துள்ளது.
வாகனமோட்டிகளும் நிறுவனத்தாரும் 2023ஆம் நிதியாண்டில் வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்களுக்கும் வாகன வரிகளுக்குமாக மொத்தம் $7.26 பில்லியன் செலுத்தினர்.
மின் வாகனங்களுக்கு மின்னேற்றச் சேவை (சார்ஜிங்) வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கான பதிவு, உரிமம் ஆகிய விதிமுறைகள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. அதன்படி, மின்னேற்ற சேவையை வர்த்தக ரீதியில் வழங்கும் நிறுவனங்களுக்கு செலவு அதிகரித்துள்ளது. எனவே அதில் ஒரு பங்கை வாடிக்கையாளர்களான வாகன ஓட்டுநர்கள் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அந்நிறுவனங்களில் சில தெரிவித்துள்ளன.
டிசம்பர் 6ஆம் தேதி நடைபெற்ற ஏலத்தில் சிறிய, குறைந்த சக்தியுடைய கார்கள், மின்சார வாகனங்கள் தவிர மற்றவற்றின் வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணங்கள் வீழ்ந்தன.
பெரிய கார்களுக்கான வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் 23.03 விழுக்காடு ஏற்றம் கண்டு $110,001லிருந்து $135,336ஆக உயர்ந்துள்ளது.