#ஐரோப்பியசாம்பியன்ஸ்லீக்

நியூகாசல்: இங்கிலிஷ் பிரிமியர் லீக் காற்பந்துக் குழுவான நியூகாசல் யுனைடெட் 20 ஆண்டுகள் இடைவெளிக்குப் பிறகு ஐரோப்பிய சாம்பியன்ஸ் லீக் காற்பந்துப் ...