முகவரி

சிங்கப்பூரில் வீட்டு முகவரியை சரியாகப் பதிவுசெய்யத் தவறிய நபருக்கு 2,000 வெள்ளி அபராதம் விதிக்கப்பட்டுள்ளது.  லீ கா ஹின் என்ற 62 வயது சிங்கப்பூரர் ...