கண்காட்சி

ரிசார்ட்ஸ் வேர்ல்ட் செந்தோசாவில் உள்ள கடல்வாழ் உயிரினக் காட்சியகத்தில் (சீ அக்வேரியம்) ஐந்தாவது ஆண்டாக ‘பெருங்கடல் விழா’ எனும் கண்காட்சி நடைபெறுகிறது. ‘எதிர்காலத்தை சரிசெய்வது’ என்ற கருப்பொருளில் மே 20 முதல் ஜூலை 19 வரை இரண்டு மாதங்களுக்கு இக்கண்காட்சி நடைபெறும்.
உலகப் புகழ்பெற்ற இத்தாலியின் வெனிஸ் பியன்னேல் கலைக் கண்காட்சியில் சிங்கப்பூர் ஓவியங்கள் இடம்பெறுகின்றன.
அருவருப்புமிக்கவை என கரப்பான்பூச்சிகளைக் கண்டு பலரும் ஒதுங்கிப் போவதுண்டு.
ரமலான், தமிழ்ப் புத்தாண்டு சிறப்பு அங்கங்களோடு மார்ச் 28 முதல் 31 வரை சிங்கப்பூர் எக்ஸ்போவில் நடைபெற்றது 35வது ஸாக் சலாம் 2024 மாபெரும் ஆடை, அணிகலன் காட்சி.
பத்தாவது ஆண்டு நிறைவைக் கொண்டாடும் ‘பெட்எக்ஸ்போ 2024’ மார்ச் 15 முதல் 17 வரை சிங்கப்பூர் எக்ஸ்போ மண்டபம் 5B, 6ல் நடைபெற்று வருகிறது.