வெளிநாட்டு ஊழியர்: சொகுசுக் கப்பலில் வசிப்பது பிடித்து இருந்தாலும் விடுதிக்கும் வேலைக்கும் திரும்ப விருப்பம்

இந்திய நாட்டவரான ராஜகோபால் சத்தியவாசன் காலையில் எழுந்ததும் யோகா, சிங்கப்பூர் நீரிணையின் கண்கவர் காட்சியை ரசிப்பது என்று நாளைத் தொடங்குகிறார். அவரைப் ப