தொற்று இல்லையெனில் பள்ளிக்குத் திரும்பலாம் தடைக்காப்பு உத்தரவின் கீழ் உள்ள மாணவர், ஊழியர்க்கு அனுமதி

தடைக்­காப்பு ஆணை­யின்கீழ் இருக்­கும் மாண­வர்­களும் ஊழி­யர்­களும் முதல் நாள் செய்த ஆன்­டி­ஜென் விரைவு சோதனை­யில் (ART) கிரு­மித்­தொற்று இல்லை என உறு­தி­யா­னால் பள்­ளிக்­குத் திரும்­ப­லாம். இந்­தப் புதிய நடை­முறை இன்று முதல் நடப்­புக்கு வரு­கிறது.

புதிய நடை­மு­றை­யின்­கீழ், தடைக்காப்பு ஆணை, விடுப்பு அல்­லது முன் அனுமதி அடிப்படையில் விடுப்பு ஆகி­யவை தொடக்­கப் பள்ளி, உயர்­நி­லைப் பள்ளி, உயர் கல்வி நிலை­யங்­க­ளுக்கு இனிமேல் பொருந்­தாது.

கல்வி அமைச்­சும் சிங்­கப்­பூர் தேர்­வு­ மதிப்­பீட்­டுக் கழ­க­மும் புதுப்­பிக்­கப்­பட்ட தேசிய கொவிட்-19, தனி­மைப்­படுத்­தல் நடை­மு­றை­களை நேற்று வெளி­யிட்­டன.

கிரு­மித்­தொற்றை நிர்­வ­கிக்­கும் செயல்­மு­றையை எளி­தாக்கும் முயற்­சி­யின் ஒரு பகு­தி­யாக, சுகா­தார அமைச்­சர் ஓங் யி காங் கொவிட்-19 நோயா­ளி­க­ளுக்­கும் அவர்­களு­டன் நெருக்­க­மான தொடர்­பில் இருந்­த­வர்­க­ளுக்­கும் நெறிப்­ப­டுத்­தப்­பட்ட விதி­மு­றை­களை நேற்று முன்­தி­னம் அறி­வித்­தார். அதைத் தொடர்ந்து பள்­ளி­களுக்­கான நெறி­மு­றை­களும் புதிப்­பிக்­கப்­பட்­டுள்­ளன.

தொடக்­கப் பள்­ளி­கள், உயர்­நி­லைப் பள்­ளி­கள், தொடக்­கக் கல்­லூ­ரி­கள், மில்லியனியா கல்­விக்­க­ழ­கம் ஆகி­ய­வற்­றுக்கு விடுப்பு அல்­லது முன் அனுமதி அடிப்படையில் விடுப்பு போன்றவற்றை இனி­மேல் கல்வி அமைச்சு அளிக்­காது.

இன்று முதல், கிரு­மித்தொற்று உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­வ­ரு­டன் நெருங்­கிய தொடர்­பில் உள்ள மாண­வர்­க­ளுக்கு ஏழு நாள் சுகாதார அபாய எச்சரிக்கை பிறப்பிக்­கப்­படும்.

அந்த உத்­த­ர­வில் உள்­ள­ மாணவர்கள், ஏழு நாட்களும் பள்ளி செல்வதற்கு முன்பு பரிசோதனை மேற்கொண்டால் போதும்.

இந்த உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­பட அன்று, தம்­மைத் தனி­மைப்­ப­டுத்­திக்­கொள்­வ­து­டன், ஏஆர்டி சுயபரி­சோ­தனை செய்து­கொள்ள வேண்­டும் என்று கல்வி அமைச்­சின் இணை­யத் தளம் கூறி­யது.

சோத­னை­யில் கிரு­மித்­தொற்று இல்­லை­யென உறு­தி­யா­னால், அவர்­கள் வழக்­க­மான நட­வ­டிக்­கை­க­ளைத் தொட­ர­லாம். எனி­னும், அடுத்­த­டுத்த நாட்­களில் கிரு­மிப் பரி­சோ­த­னையை அவர்­கள் தொடர வேண்­டும்.

தேசிய நெறி­மு­றை­க­ளின்­படி, தொற்று இருப்­பது உறு­தி­செய்­யப்­பட்­ட­வர்­கள் அல்­லது வீட்­டில் தங்­கி­யி­ருக்­கும் உத்­த­ர­வைப் பெற்­ற­வர்­கள், தடைக்­காப்பு உத்­த­ரவு அல்­லது வீட்­டில் தங்­கி­யி­ருக்­கும் உத்­த­ர­வுக் காலம் முடி­யும் வரை பள்­ளிக்­குத் திரும்ப அனு­ம­திக்­கப்­ப­ட­மாட்­டார்­கள்.

சுகா­தார அபாய எச்­ச­ரிக்கை விடுக்­கப்­பட்­ட­வர்­கள் இன்று முதல் தங்­கள் தேசிய ஆண்டு இறு­தித் தேர்­வு­களை எழுத அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வார்­கள் என்று கல்வி அமைச்­சும் சிங்­கப்­பூர் தேர்­வு­கள், மதிப்­பீட்­டுக் கழ­க­மும் வெளி­யிட்ட அறிக்கை கூறி­யது.

புதிய நெறி­மு­றை­க­ளின்படி, இந்த மாண­வர்­கள் தேர்வு நடை­பெ­றும் இடத்­திற்­குச் செல்­ல­வும் திரும்பி வர­வும் பொதுப் போக்­கு­வ­ரத்­தைப் பயன்­ப­டுத்த அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வர். எனி­னும், தேர்வு எழு­தும் விருப்­பத்தை தங்­கள் பள்­ளி­களுக்­குத் தெரி­விக்க வேண்­டும்.

மேலும், சுகா­தார அமைச்­சின் தேர்வு நெறி­முறைத் தேவை­க­ளைப் பூர்த்தி செய்ய வேண்­டும் என்று அந்த அறிக்கை குறிப்­பிட்­டது.

இதன்­படி, சுகா­தார ஆபத்து எச்­ச­ரிக்கை உத்­த­ரவு விடுக்­கப்­பட்ட முதல் நாளில் அவர்­கள் கிரு­மிப் பரி­சோ­தனை செய்து தொற்று இல்லை என்­பதை உறு­திப்­ப­டுத்த வேண்­டும்.

பள்­ளிக்­குச் சென்­ற­தும், அவர்­கள் தங்­கள் ஏஆர்டி கரு­வி­யின் புகைப்­படத்தை எதிர்­மறை சோதனை முடி­வு­களு­டன் தேர்­வுக் கண்­கா­ணிப்­பா­ளர்­களி­டம் காட்ட வேண்­டும். தங்­கள் அடை­யாள அட்­டையை 'ஏஆர்டி' சோத­னைக் கருவி அரு­கில் வைத்து படம் எடுக்க வேண்­டும்.

அத்­து­டன், சுகா­தார அபாய எச்­ச­ரிக்கை உத்­த­ர­வில் இருப்­ப­வர்­க­ளுக்­கான தேர்வு எழு­தும் இடங்­களில் கடு­மை­யான பாது­காப்பு மேலாண்மை நட­வ­டிக்­கை­கள் இருக்­கும் என்று தெரி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது. இதில், வேறு இடங்­களில் அமர்­வது, மூன்று மீட்­டர் இடை­வெளி கடைப்­பிடிக்­கப்­ப­டு­வது, எழுத்­துத் தேர்­வு­க­ளுக்­கான தேர்வு பாணி இருக்கை முத­லி­யவை அடங்­கும்.

இதற்­கி­டை­யில், மருத்­துவ விடுப்­பில் உள்­ள­வர்­கள் முழு­மை­யாகக் குண­மடைந்து­விட்­டால் தேசிய நிலை­யி­லான ஆண்டு இறு­தித் தேர்­வு­க­ளுக்கு அனு­மதிக்­கப்­படு­வார்­கள்.

எனி­னும், பிசி­ஆர் பரி­சோ­த­னைக்கு பரிந்­து­ரைக்­கப்­பட்ட மாண­வர், சோதனை முடிவு தெரி­ய­வ­ரும்­வரை தங்­க­ளைத் தனி­மைப்­ப­டுத்­திக்கொள்ள வேண்­டும்.

கிரு­மித்­தொற்று உறு­திப்­ப­டுத்­தப்­பட்­ட­வர்­களும் வீட்­டில் தங்­கி­யி­ருக்­கும் உத்­த­ரவு பிறப்­பிக்­கப்­பட்­ட­வர்­களும் தேர்வு எழுத அனு­ம­திக்­கப்­பட மாட்­டார்­கள்.

இறு­திச் சடங்­குக்கோ அல்­லது கடு­மை­யாக நோய்­வாய்ப்­பட்­ட­வ­ரைப் பார்க்­கவோ வெளி­நாடு சென்று திரும்­பி­ய­வர்­கள் சிறப்பு ஏற்­பாட்­டின்­கீழ் தேர்வு எழுத அனு­ம­திக்­கப்­ப­டு­வர்.

கொவிட்-19 தொடர்­பான கார­ணங்­கள் உட்­பட, தகுந்த கார­ணங்­க­ளுக்­காக தேர்­வைத் தவ­ற­விட்­ட­வர்­கள், சிறப்­புப் பரி­சீ­ல­னைக்கு விண்­ணப்­பிக்­க­லாம்.

அனைவரும் பாதுகாப்பாக இருப்பதை உறுதிசெய்ய, பள்ளிகள் பள்ளி நாள் தொடங்கும்போது உடல் வெப்பநிலை சோதனை, கண்காணிப்பு, பரிசோதனை குறித்த கேள்விகள் போன்றவற்றை மேற்கொள்ளும் என்று அந்த அறிக்கை குறிப்பிட்டது.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!