எழுத்தாளர் சரவணகார்த்திகேயனுடன் விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டம்: படங்கள்

விசை படைப்பிலக்கியத் திட்டத்தின் மற்றொரு பரிமாணமாக எழுத்தாளர் சி.சரவணகார்த்திகேயன் சிறுகதைப் பயிலரங்கை ஜூலை 6ஆம் தேதி வழிநடத்தினார்.

[0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption_text[und][0][value]":""},"type":"media","field_deltas":{"2":{"class":"media-element file-media-with-caption-landscape- media-wysiwyg-align-left cke_widget_element","data-delta":"2","format":"media_with_caption_landscape_","alignment":"left","field_file_image_alt_text[und][0][value]":false,"field_file_image_title_text[und][0][value]":false,"field_caption_text[und][0][value]":""}},"attributes":{"class":"media-element file-media-with-caption-landscape- media-wysiwyg-align-left","data-delta":"2"}}]]