நடுத்தர வயது பெண் பராமரிப்பாளர்களுக்கு கூடுதல் சம்பளம்

பராமரிப்பாளர்களாகப் பணியாற் றும் நடுத்தர வயது பெண்களின் சம்பளத்தை அதிகரிக்கும் வழி வகைகளை தேசிய தொழிற்சங்க காங்கிரஸ் (என்டியுசி) ஆராயவி ருக்கிறது.
அவ்வாறு செய்ய வேண்டு மானால், சமூகத்தில் உள்ள முதி யோர் பராமரிப்புச் சேவைகள் பற்றி யும் அவற்றுக்கு எவ்வாறு நிதி ஆதரவு அளிப்பது என்பது பற்றியும் என்டியுசி பரிசீலிக்கும்.
என்டியுசி, சிங்கப்பூர் தேசிய முதலாளிகள் சம்மேளனம், மனித வள அமைச்சு ஆகியவற்றுடன் இணைந்து இது குறித்து ஆராய்ந்து, நடுத்தர வயது பெண்கள் மீண்டும் ஊழியரணியில் சேர்வது குறித்து வழிகளைப் பரிந் துரைக்கும். 
“பராமரிப்பாளர்கள் உட்பட அனைத்து சிங்கப்பூரர்களும் நிலையான ஊதியம் பெறுவதற்கும் முக்கியமாக தங்கள் ஓய்வுகாலத் துக்குப் போதுமான தொகையைச் சேமித்து வைப்பதற்கும் வழி வகுப் பது அவசியமானது,” என்று என்டியுசி தனது அறிக்கையில் கூறியது.
 

இப்பகுதியில் மேலும் செய்திகள்

உச்ச நேரங்களில் போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிர்க்க விரும்பி கடற்பாலத்தில் நடந்து செல்பவர்களின் பாதுகாப்புக்காக நடைபாதை தேவைப்படுகிறது. படம்: சாவ்பாவ்

19 Jun 2019

கடற்பாலத்தில் நடைபாதை கட்ட ஜோகூர் திட்டம்

சிங்கப்பூரிலுள்ள 16 நகர மன்றங்களும் புதிய ஆளுமை முறைமைக்கு உட்பட்டுச் செயல்படவேண்டும். படம்: ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் டைம்ஸ்

19 Jun 2019

நகர மன்றங்களுக்குப் புதிய ஆளுமை முறைமை

ஜூரோங் தீவில் உள்ள இவோனிக் நிறுவனத்தின் இரண்டாவது ஆலை நேற்று தனது செயல்பாட்டை தொடங்கியது. படம்: இவோனிக்

19 Jun 2019

சிங்கப்பூரில் $768 மி. செலவில்  ‘இவோனிக்’கின் 2வதுநிறுவனம்