மிக சமீபத்திய

1
2
3
4
5
ஆசியான் உச்சநிலைக் கூட்டம் நடைபெறும்போது, நிலத்திலும் கடலிலும் மேற்கொள்ளப்படும் பாதுகாப்புப்...
சிங்கப்பூரின் ஆளும் மக்கள் செயல் கட்சி தனது புதிய மத்திய செயற் குழுவைத் தேர்ந்தெடுத்து இருக்கிறது....
எதிர்வரும் தலைமைத்துவ மாற்றம் முன்னர் நடைபெற்றதைப் போலவே சுமுகமாக இருப்- பதை உறுதிசெய்ய சிங்கப்பூர்...
புதிய அச்சுறுத்தல்கள் உரு வெ- டுக்கும் வேளையில், சிங்கப்பூரில் நிலவிவரும் சமய நல்லிணக்கம்...
ஞாயிற்றுக்கிழமை என்றாலே லிட்டில் இந்தியாவில் மக்கள் அலைமோதும் பட்சத்தில் நேற்று கூட்டம் மிகுதியாகவே...

Videos