ஆகப் பெரிய ‘பாஸ்தா’ ரங்கோலி

பொங்கல் திருநாளைக் கொண்­டாடும் வகையில் கேலாங் சிராய் இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழுவின் ஏற்பாட்டில் கடந்த ஞாயிற்றுக்­கிழமை வண்ணமய ‘பாஸ்தா’வைக் கொண்டு ஆகப் பெரிய ரங்கோலி கோலம் வரையும் முயற்சியில் சுமார் 170 பேர் ஈடுபட்டனர்.
விஸ்மா கேலாங் சிராயில் நடைபெற்ற இந்தச் சாதனை முயற்சியில் மரின் பரேட் குழுத்­தொகுதி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஃபாத்திமா லத்தீஃப் கலந்து­ கொண்டார். “பல்வேறு இனங்­களைச் சேர்ந்த குடியிருப்பாளர்­ களை ஒன்றிணைத்து ஒருவர், மற்றொ­ருவரின் பண்டிகைகளைக் கொண்­டாடுவதில் கேலாங் சிராய் முன்­மாதிரியாக விளங்குகிறது,” என்றார் திருவாட்டி ஃபாத்திமா.

‘பாஸ்தா’வைக் கொண்டு ஆகப் பெரிய ரங்கோலி கோலத்தை வரையும் முயற்சியில் சுமார் 170 பேர் ஈடுபட்டனர். படம்: கேலாங் சிராய் இந்தியர் நற்பணிச் செயற்குழு