கூனிக் குறுகிப் போவதைத் தடுப்போம்

உங்­க­ளின் தோழி­யின் காத­லன் எப்­போ­தும் அவ­ரைத் திட்­டிக்­கொண்­டி­ருப்­பதை நீங்­கள் பார்த்­தி­ருக்­க­லாம். ஒவ்­வொரு முறை­யும் உங்­க­ளின் முத­லா­ளி­யைச் சந்­தித்த பிறகு உங்­கள் மனம் துவண்டு போயி­ருக்­க­லாம். இது­போன்ற நேரங்­களில் மன­துக்கு ஆரோக்­கி­ய­மற்ற ஏதோ நடந்­துள்­ளதை நாம் உணர்ந்­தா­லும் அவை உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­த­லுக்­கான அறி­கு­றி­கள் என்­பதை நாம் கவ­னிக்­கா­மல் போயி­ருக்­க­லாம்.

பய­மு­றுத்­து­வது, அவ­மா­னப்­படுத்­து­வது, ஒரு­வ­ரைத் தனி­மைப்­ப­டுத்­து­வது என வெவ்­வேறு தந்­தி­ரங்­களை ஒரு­வர் நாடு­வதே உணர்­வு­ரீ­தி­யாக துன்­பு­றுத்­தல் ஆகும்.

நமது மன­ந­ல­னை­யும் நமது நெருக்­க­மா­ன­வ­ரின் மன­ந­ல­னை­யும் தற்­காத்­திட, இது­போன்ற துன்­பு­றுத்­தலை தொடக்­கக் கட்­டத்­தி­லேயே கண்­ட­றி­வது முக்­கி­யம்.

உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­தல்

என்­றால்...

கையை ஓங்­காமல், எவ்­வித உடல்­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­த­லை­யும் செய்­யா­மல் ஒரு­வ­ரைக் கட்­டுப்­ப­டுத்­தவோ தண்­டிக்­கவோ அவ­மா­னப்­ப­டுத்­தவோ தனி­மைப்­படுத்­தவோ மற்­றொரு­வர் செய்­யும் ஒரு செயலை உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­தல் என்­பர் நிபு­ணர்­கள்.

காத­லர்­க­ளி­டையே மட்­டு­மன்றி குடும்ப உறுப்­பி­னர்­க­ளி­டை­யே­யும் நட்பு வட்­டத்­தி­லும்­கூட இவ்­வ­கை­யான துன்­பு­றுத்­தல் ஏற்­ப­ட­லாம்.

பெற்­றோ­ருக்­கும் பிள்­ளைக்­கும் இடையே, முத­லா­ளிக்­கும் ஊழி­ய­ருக்­கும் இடையே, ஆசி­ரி­ய­ருக்­கும் மாண­வ­ருக்­கும் இடையே எனப் பொது­வாக இரு­வ­ருக்­கி­டை­யிலான உற­வில் இது­போன்ற உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­தல் நிக­ழ­லாம்.

இருப்­பி­னும், துன்­பு­றுத்­த­லுக்கு ஒரு­வரை ஆளாக்­கு­கி­றோம் என்­பதை உண­ராத நிலை­யும் உண்டு என்­றும் மன­நல நிபு­ணர்­கள் கூறு­கின்­ற­னர்.

மற்­றும் சிலர், தங்­க­ளின் உற­வில் அனு­ப­வித்­த­தையே பாவித்­துப் பிற­ருக்­குத் தங்­களை அறி­யா­ம­லேயே உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­தலை இழைக்­க­லாம்.

அறி­கு­றி­க­ளைக் கண்­ட­றி­வது...

உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­தல் நப­ருக்கு நபர் வேறு­படும். இருப்­பி­னும் ஒரு­சில அறி­கு­றி­களை வைத்­துத் துன்­பு­றுத்­தல் நேர்ந்­திருப்­ப­தைக் கண்­ட­றி­ய­லாம்.

மற்­ற­வர் முன்­னி­லை­யில் ஒரு­வரை விடா­மல் அவ­மா­னப்­ப­டுத்­த­லாம். ஒரு­வர் பேசும்­போது அவ­ரைப் பார்த்து நகைப்­பது, புனை­பெ­யர் சூட்­டு­வது, முகம் சுளிப்­பது, பய­னற்ற முறை­யில் விமர்­சிப்­பது போன்­ற­வற்­றில் ஒரு­வர் ஈடு­ப­டு­வது ஓர் அறி­கு­றி­யா­க­லாம்.

ஒரு சிலர் தங்­க­ளின் தேவையை நிறை­வு­செய்­யும் வரை ஏதோ ஒரு பொரு­ளையோ தக­வலையோ தரா­மல் இருப்­ப­தும் ஓர் அறி­கு­றி­யா­கும். உதா­ர­ண­மாக, 'எனக்­குத் தேவை­யா­னதை நீ தரா­விட்­டால் நான் உன்னை விவா­க­ரத்து செய்­து­வி­டு­வேன்' என்று மிரட்­டல் விடுக்­க­லாம்.

ஒரு­வ­ரின் உடை­மை­கள், கைபேசி, கடன் அட்­டை­கள் போன்­ற­வற்றை வைத்­துக்­கொண்டு கட்­டுப்­ப­டுத்த முயல்­வ­தும் ஒரு­வகை துன்­பு­றுத்­தல் என்­கின்­ற­னர் நிபு­ணர்­கள்.

துன்­பு­றுத்­தலை நிறுத்த...

உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­தலை அணு­கு­வ­தற்கு ஒரு குறிப்­பிட்ட வழி­யே­தும் இல்லை. ஒவ்­வோர் உற­வும், ஒவ்­வொரு நப­ரும் வேறு­படும் நிலை­யில் சில வேளை­களில் உடல் ரீதி­யான அல்­லது பாலி­யல் துன்­பு­றுத்­த­லும் நிக­ழ­லாம்.

துன்­பு­றுத்­த­லுக்கு ஆளா­கும் ஒரு­வர், தன்­னைத் துன்­பு­றுத்­து­வரி­ட­மி­ருந்து எந்த அளவு பாது­காப்­பாக இருப்­பதை உணர்­கி­றார் என்­றும் அந்த உற­வி­லி­ருந்து விலகி­னால் தமது பாது­காப்­புக்கு எத்­த­கைய பாதிப்பு ஏற்­படும் என்­றும் தானே மதிப்­பிட வேண்­டும்.

பாது­காப்பு ரீதி­யாக தனக்கு ஆபத்து இருக்­க­லாம் என்­பதை ஒரு­வர் உணர்ந்­தால் உடனே வேறு குடும்ப உறுப்­பி­னர், நண்­பர்­கள், வேலை நண்­பர்­கள் அல்­லது மன­நல ஆலோ­ச­கரை நாட­லாம்.

இவ்­வாறு ஆத­ரவு வழங்­கும் ஒரு­வ­ரைக் கண்­டு­பி­டித்து அவ­ரி­டம் துன்­பு­றுத்­த­லுக்கு ஆளா­வதைப் பற்றி பகிர்ந்­து­கொள்­ள­லாம். அவர்­கள் உத­வி­யு­டன் அடுத்த கட்ட நட­வ­டிக்­கை­க­ளை­யும் திட்­ட­மி­ட­லாம்.

துன்­பு­றுத்­து­ப­வரை உடனே உங்­கள் வாழ்க்­கை­யி­லி­ருந்து வெளி­யேற்ற முயற்சி செய்­ய­லாம். இருப்­பி­னும் வேலை, பணம், பிள்ளை­கள் போன்ற அம்­சங்­கள் தொடர்­பில் ஒரு­வ­ரி­ட­மி­ருந்து வில­கு­வ­தும் சிக்­க­லாக அமை­ய­லாம்.

ஒரு கட்­டத்­தில் பொறுத்­துக்­கொள்ள முடி­யாத நிலை­யில் துன்­பு­றுத்­து­ப­வரை நேருக்கு நேர் வைத்து வெளிப்­ப­டை­யா­கப் பேசு­வதும் உத­வ­லாம்.

மீண்­டு­வர வழி­கள்...

உணர்­வு­ரீ­தி­யான துன்­பு­றுத்­தலுக்கு நீங்­கள் ஆளா­கி­யிருந்­தால் அத­னால் ஏற்­படும் பாதிப்பு, அந்தக்­குறிப்­பிட்ட உறவு நீடிக்­கும் காலத்­தைத் தாண்­டி­யும் நீடிக்­க­லாம். அத­னால் உங்­க­ளின் மன­ந­ல­னை­யும் திடத்­தை­யும் மீண்­டும் பழைய நிலைக்­குக் கொண்­டு­வர ஒரு சில வழி­மு­றை­களை நிபு­ணர்­கள் பரிந்­துரை செய்­கின்­றனர்.

மன­நல ஆலோ­ச­கரை நாடத் தயக்­கம் வேண்­டாம். ஒரு­வ­ரின் தன்­னம்­பிக்கை அளவை மீண்­டும் வலு­வாக்­கு­வ­தற்கு இது­போன்ற நிபு­ணர்­களே சிறந்த முறை­யில் உத­வு­வர். ஆத­ர­வுக் குழு ஒன்­றில் சேர­லாம்.

இணை­யத்­தில் அல்­லது நேரடி­யாக இது­போன்ற குழுக்­களில் இணை­யும்­போது பிற­ருக்­கும் இது­போன்ற துன்­பு­றுத்­தல் நேர்ந்­துள்­ளதை அறிந்­து­கொண்டு ஆறு­தல் கொள்­ள­லாம்.

உடல்­ந­லத்­தை­யும் பேணு­வது முக்­கி­யம். மன­ந­ல­னுக்­கும் உடல்­நலத்­துக்­கும் நெருங்­கிய தொடர்பு உள்­ள­தால் எவ்­வகை துன்­பு­றுத்­தலி­லி­ருந்­தும் மீண்­டு­வ­ரு­வ­தற்கு உடல்­ந­ல­னைக் கவ­னித்­துக்­கொள்ள வேண்­டும்.

போது­மான தூக்­கம், உடற்­பயிற்சி, ஆரோக்­கிய உணவு போன்­ற­வற்றை வாழ்க்­கை­மு­றை­யில் கடைப்­பி­டிக்க முயற்சி செய்­ய­லாம்.

இறு­தி­யாக, புதிய உற­வு­களை நாடத் தயங்க வேண்­டாம். முடிந்து போனதை நினைத்து வரக்­கூ­டிய நல்­லு­ற­வு­க­ளைத் தவிர்க்க வேண்­டாம் என்­கின்­ற­னர் நிபு­ணர்­கள்.

செய்தி: இணை­யம்,

படம்: பிக்­சபே

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!