ஆரோக்கியமான நீண்ட வாழ்க்கைக்கான திட்டங்கள்

மூத்தோர் துடிப்பான முறையில் மூப்படைந்து, சிறந்த ஆரோக்கி­யத்தைப் பேணி, அவர்களுக்கு பராமரிப்பை வழங்க அரசாங்கம் தொடர்ந்து முயற்சிகளை எடுக்கும் என்று சுகாதார மூத்த துணை அமைச்சர் ஏமி கோர் (படம்) நேற்று நாடாளுமன்­றத்தில் தெரிவித்தார்.
இலக்குடன் மூப்படைவதும் பராமரிப்பாளர்களுக்கான ஆத­ரவும் பற்றிய செயல்திட்டத்தை ஒட்டி நாடாளுமன்றத்தில் பல உறுப்பி­னர்கள் விவாதித்து பல்வேறு கருத்துகளை முன்வைத்­ தனர். விவாதத்தை நிறைவுசெய்து பேசிய டாக்டர் கோர், ஆரோக்கிய­மான ஆயுட்காலத்தைப் பெற்றிருப்­ பதில் ஜப்பானியர்களுக்கு அடுத்த­தாக சிங்கப்பூரர்கள் இரண்டாவது நிலையில் இருப்பதாக சொன்னார்.
சிங்கப்பூரர்கள் அவர்களது வயதான காலத்தை தன்னம்பிக்­கையுடனும் பரிவுடனும் கழிக்க மூன்று அம்சங்களில் அவர்­களுக்கு சக்தியளிக்க சுகாதார அமைச்சு முயற்சி எடுத்து வருவ­தாக அவர் சொன்னார்.
 

Loading...
Load next