சிறார் கொடுமை 30% ஏற்றம்

குடும்ப உறுப்பினர் ஒருவரால் சிறார் கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட சம்பவங்களின் எண்ணிக்கை கடந்த ஆண்டில் 30 விழுக்காடு அதிகரித்தது. அதில் உடல் ரீதி யாகவும் பாலியல் ரீதியாகவும் சிறார் கொடுமைப்படுத்தப்பட்ட சம்பவங்கள் விகிதம் மேலும் அதி கரித்திருப்பதாகத் தெரிவிக்கப்பட் டுள்ளது.
கடந்த ஆண்டில் சமுதாய, குடும்ப மேம்பாட்டு அமைச்சு 1,163 சிறார் கொடுமைச் சம்பவங்களை விசாரித்தது. 2017ஆம் ஆண்டில் இந்த எண்ணிக்கை 894தான்.
2018ம் ஆண்டில் நிகழ்ந்த சம்ப வங்களின் எண்ணிக்கைதான் கடந்த பத்தாண்டுகளில் ஆக அதிகம் என்றும் 2015ஆம் ஆண்டி லிருந்து சமுதாய, குடும்ப மேம் பாட்டு அமைச்சு இந்தச் சம்பவங் களை விசாரிக்கத் தொடங்கியதி லிருந்து ஆண்டுக்கு ஆண்டு அவை அதிகரித்து வருகிறது என்றும் தெரிய வருகிறது. 
2015ஆம் ஆண்டில் 551 சிறார் கொடுமைச் சம்பவங்கள் நிகழ்ந் தன. அண்மைய ஆண்டுகளில் சிறார் கொடுமைச் சம்பவங்களை கண்டுபிடிக்க தீவிரமான கண்கா ணிப்பு முறைகளை அமைச்சு அறி முகப்படுத்தியது.
அத்துடன் சிறார் கொடுமை யைக் கண்டுபிடித்து, அந்தச் சிறா ருக்குத் தகுந்த உதவியை அளிக்க சமூக ஊழியர்கள், கல்வி யாளர்கள், சுகாதாரத் துறை ஊழி யர்கள் போன்ற பயிற்சி பெற்ற நிபு ணர்களும் அறிமுகப்படுத்தப்பட் டனர்.
இதன்மூலம் கண்டுபிடிக்கப் பட்ட சிறார் கொடுமைச் சம்பவங் களின் எண்ணிக்கை அதிகமா னது.