வாய்ப்புகளைக் கொடுக்கும் வேலைப் பயிற்சித் திட்டங்கள்

எஸ்ஜி ஒற்­றுமை வேலைப் பயிற்­சித் திட்­டம் (SGUnited Traineeships Programme) எனும் வேலை இணைப்­பு­டன் கூடிய பயிற்­சித் திட்­டத்­தில் பங்­கேற்­போருக்கு மசே­நிதி பங்களிப்பு உண்டா? இந்­தப் பயிற்­சித்­திட்­டத்­தில் பங்­கேற்­போ­ருக்கு முழு நேர வேலைக்கான சம்­ப­ளம் கொடுக்­கப்­ப­டு­கி­றதா அல்­லது பயிற்சி ஊக்கத் தொகை கொடுக்­கப்­ப­டு­கி­றதா?

எஸ்ஜி ஒற்­றுமை வேலைப் பயிற்­சித் திட்­டம் முழு நேர வேலைக்குப் பதில், புதிய பட்­ட­தா­ரிக்கு தொழில்­துறை சார்ந்த திறன்­க­ளை­யும் அனு­ப­வங்­க­ளை­யும் பெற வாய்ப்பு­ களை வழங்­கு­கிறது.

இப்­ப­யிற்சித் திட்­டம் 9 மாதங்­கள் வரை நீடிக்­க­லாம். பட்­ட­தா­ரி­யின் கல்வித் தகுதி, பயிற்­சி­யில் எத்­த­கைய பணி­யில் ஈடு­ப­டு­வார் என்­பதைப் பொறுத்து, பயிற்சி ஊக்கத்­ தொ­கை­யாக மாதத்­திற்கு $1,100 முதல் $2,500 வரை வழங்­கப்­படும். இது ஒரு பயிற்சித் திட்­டம் என்­ப­தால், ஊக்­கத் தொகை­யி­லி­ருந்து மசே­நிதி பங்களிப்பு கிடை­யாது. பயிற்சி பெறு­ப­வ­ருக்கு முழு நேர வேலைப் பயிற்­சி­யின்­போதோ அல்­லது பயிற்சி முடிந்த பிறகோ வேலை வழங்­கப்­ப­ட­லாம். இது பயிற்சி பெறு­ப­வர், பணி­யில் எவ்­வாறு செயல்­ப­டு­கி­றார் மற்­றும் அந்­நே­ரத்­தில் நிறு­வ­னத்­தில் ஆள்­சேர்ப்­ப­தற்கான வாய்ப்புகள் உள்­ளதா என்­பதைப் பொறுத்­தது.

இத்­திட்­டம் பற்­றிய மேல் விவ­ரங்­க­ளுக்கு www.sgunitedtraineeships.gov.sg என்ற இணை­யத்­த­ளத்தை நாட­லாம்.

ஓர் இளம் பட்­ட­தா­ரி­யாக, ஒன்­றரை ஆண்டு முழு­நேர வேலை அனு­ப­வம் எனக்கு இருந்து, வேலை மாற முடி­வெ­டுத்து, எஸ்ஜி ஒற்­றுமை வேலைப் பயிற்­சித் திட்­டத்­திற்கு விண்­ணப்­பித்­தால், அது பரி­சீ­லிக்­கப்­ப­டுமா? உச்ச வயது வரம்பு அல்­லது அனு­ப­வம் இத்­திட்­டத்­தில் கருத்­தில் கொள்­ளப்­ப­டு­கின்­றதா?

தொழில்­நுட்­பக் கல்­விக் கழ­கம், பல­து­றைத் தொழிற்­கல்­லூரி, பல்­க­லைக்­க­ழ­கம், தனி­யார் கல்வி நிலை­யம் ஆகி­ய­வற்­றி­லி­ருந்து 2019 அல்­லது 2020ஆம் ஆண்­டில் கல்விச் சான்­றிதழ்­ க­ளைப் பெற்ற உள்­ளூர் மாண­வர்­களும் அதே கால­கட்­டத்­தில் தேசி­ய சேவையை முடித்த சேவை­யா­ளர்­களும் மட்­டுமே இத்­திட்­டத்­திற்குத் தகுதி பெறு­வர். இவ்­விரு ஆண்­டு­களில் நீங்­கள் பட்­டம் பெற்­றி­ருந்­தாலோ அல்­லது தேசி­ய சேவையை முடித்­தி­ருந்­தாலோ உங்­க­ளது விண்­ணப்­பம் பரி­சீ­லிக்­கப்­படும்.

உங்­க­ளின் தற்­போ­தைய நில­வ­ரப்­படி, எஸ்ஜி ஒற்­றுமை பணி­யி­டைக்­கால வேலைத் திட்­டத்தை (SGUnited Mid-Career Pathways Programme) நீங்­கள் பரி­சீ­லிக்­க­லாம். ஒரு நிறு­வ­னத்­து­டன் இணைந்து, தொழில்­து­றைக்­குத் தேவை­யான திறன்­களைக் கற்­றுக்­கொள்­வ­தற்கு இந்தத் திட்­டம் வகை செய்­கி­றது. இந்­தத் திட்­டத்­தின்கீழ் பயிற்சி ஊக்­கத் தொகை­யாக $1,400 முதல் $3,000 வரை வழங்­கப்­ப­டு­கின்­றது.

வாழ்க்­கைத் தொழில் தேவை­கள் குறித்த சந்­தே­கங்­க­ளை­யும் வேலைத் தேடல் தொடர்­பான உத­விக்­கும் WSG’s Careers Connect என்ற வாழ்க்­கைத் தொழில் இணைப்பு களில் தொடர்­பு­கொள்­ள­லாம். எங்­க­ளின் அதி­கா­ரி­கள் உங்­க­ளுக்கு ஆலோ­சனை வழங்கி வழி­காட்­டு­வார்­கள்.

எஸ்ஜி ஒற்­றுமை மெய்­நி­கர் வாழ்க்­கைத்­தொ­ழில் வேலைச் சந்­தை­யில் (SGUnited Jobs Virtual Career Fair) நிபு­ணர்­கள், மேலா­ளர்­கள், நிர்­வா­கி­கள், தொழில்­நுட்­பர்­கள் (PMETs) ஆகி­யோ­ருக்­கான வேலை வாய்ப்­பு­கள் உள்­ளதா? இது­வரை நான் பார்த்த சிங்­கப்­பூர் ஊழி­ய­ரணி அமைப்பு வேலைச் சந்­தை­களில் பொது நிலை ஊழி­யர்­க­ளுக்­கான வேலை வாய்ப்­பு­கள் மட்­டுமே இருந்­தது. வளா­கத்­தில் நடத்தப்­படும் வேலைச் சந்­தைக்­கும் மெய்­நி­கர் வேலைச் சந்­தைக்­கும் இடையே உள்ள வித்­தி­யா­சம் என்ன? வேலைக்கு அமர்த்­தக்­கூ­டிய முத­லா­ளி­க­ளி­டம் மெய்­நி­கர் வேலைச் சந்­தை­யில் கேள்­வி­கள் கேட்­க­லாமா?

ஆம் நிச்­ச­ய­மாக! மெய்­நி­கர் வாழ்க்­கைத்­தொ­ழில் சந்­தை­களில் நிபு­ணர்­கள், மேலா­ளர்­கள், நிர்­வா­கி­கள், தொழில்­நுட்­பர்­கள் (PMET) ஆகி­யோ­ருக்­கான வேலை வாய்ப்­பு­கள் உள்­ளன. பொறியியல், சுகாதாரப் பராமரிப்பு, நிதி, தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்பம் போன்ற துறைகள் சார்ந்த அல்­லது தற்­போது இருக்­கும் வேலை­கள் தொடர்­பில் இந்த மெய்­நி­கர் வேலைச் சந்­தை­கள் ஏற்­பா­டு செய்­யப்­படு­கின்­றன.

ஒவ்­வொன்­றும் சுமார் இரு வாரங்­க­ளுக்கு நீடிக்­கும்.

மெய்­நி­கர் வாழ்க்­கைத்­தொ­ழில் சந்­தை­க­ளின் தனிச்­சி­றப்பு என்­ன­வென்­றால், நீங்­கள் எங்­கும் பய­ணிக்­கா­மல் உங்­கள் வச­திக்­கேற்ப எந்த நேரத்­தி­லும் இடத்­தி­லும் இணை­யத்­தில் வேலை வாய்ப்­பு­களைத் தேட­லாம். அடுத்து வரும் மெய்­நி­கர் வாழ்க்­கைத்­தொ­ழில் சந்­தை­கள் பற்­றிய மேல் விவ­ரங்­க­ளுக்கு www.sgunitedjobs.gov.sg எனும் இணை­யப் பக்­கத்­திற்குச் செல்­ல­லாம்.

எனக்கு வயது 26, சமீ­பத்­தில் பட்­டம் பெற்று தற்­போது ஒரு குழப்­ப­மான சூழ்நிலை­யில் உள்­ளேன். கல்­விக்கு எடுத்த கடன் தொகையைச் செலுத்­து­வ­தற்­கான காலம் தொடங்­கி­விட்­டது. நான் படித்த துறைக்கு சம்­பந்­தம் இல்­லாத முழு நேர வேலை வாய்ப்பு வந்­துள்­ளது. அதே சம­யம், எஸ்ஜி ஒற்­றுமை வேலைப் பயிற்­சித் திட்­டத்­தின் (SGUnited Traineeships Programme) கீழ், எனக்­குப் பிடித்த சில நல்ல பயிற்சி வாய்ப்­பு­களும் உள்­ளன. ஆனால் அதி­லி­ருந்து கிடைக்­கும் பயிற்சி ஊக்­கத் தொகை என் குடும்­பத்­திற்­கும் எனக்­கும் போது­மா­ன­தாக இருக்­காது என்ற ஐயம் உள்­ளது. அடுத்து என்ன செய்­வது?

நீங்­கள் உங்­க­ளின் தனிப்­பட்ட பொரு­ளா­தார சூழ்­நி­லை­யை­யும் தற்­போதைய வேலைச் சந்தை ஏற்­ப­டுத்­தி­யுள்ள தாக்­கத்­தை­யும் நன்கு ஆராய வேண்­டும். ஏனெ­னில், நீங்­கள் எடுக்­கும் முடிவு உங்­க­ளை­யும் உங்­க­ளது குடும்­பத்­தி­ன­ரை­யும் பாதிக்­கும். தற்­போ­தைய நில­வ­ரப்­படி, எல்­லோ­ருக்­கும் விரும்­பி­யதை மேற்­கொள்­வ­தற்­கான வாய்ப்பு உட­ன­டி­யாக கிடைத்­து­வி­டு­வ­தில்லை. சிலர் திட்­ட­மிட்டு தங்­க­ளுக்கு விருப்­ப­மான வேலையைப் பெற கூடு­தல் காலம் எடுத்­துக்­கொள்­வர்.

ஒவ்­வொரு முறை­யும் வேலை மாறும்­போது, புதிய திறன்­களை அல்­லது இருக்­கும் திறன்­களை மேம்­ப­டுத்­தி­ய­வாறு தங்­க­ளது விருப்­ப­மான வேலைக்கு விண்­ண­ப்பித்து அதை வெற்­றி­க­ர­மாக பெறு­கின்­ற­னர்.

உங்­கள் நிலை­மை­யைப் பற்றி யாரி­ட­மே­னும் பேச விரும்பி னால், கெரி­யர்ஸ் கொனெக்ட் (Careers Connect) இடங்­க­ளுக்கு வருகை புரிந்து எங்­க­ளின் அதி­கா­ரி­க­ளி­டம் உரை­யாடி, ஆலோ­சனை பெறுங்­கள். கெரி­யர்ஸ் கொனெக்ட் இணை­யத்­த­ளம்: www.mycareersfuture.gov.sg/careercoaching

வேலை வாய்ப்பு தொடர்பில் ஏதாவது கேள்விகள் உள்ளனவா?

வாழ்க்கைத்தொழில் மாற்றும் திட்டம் (PCP) போன்ற நடுத்தர வயதினருக்கு உதவும் திட்டங்களைப் பற்றி மேலும் அறிய ஆவலா?

'முரசிடம் கேளுங்கள்' என்ற இக்கேள்வி பதில் தொடருடன் எங்களோடு இணைக.

உங்கள் ஐயங்களைத் தீர்க்க, சிங்கப்பூர் ஊழியரணி அமைப்பு கேள்விகள் சிலவற்றுக்குப் பதிலளிக்கும்.

கேள்விகளை tamilmurasu@sph.com.sg எனும் இணைய முகவரிக்கு அனுப்புங்கள்.

கூடிய விரைவில் பதில்களுடன் உங்களை சந்திக்கிறோம்!

சிங்கப்பூர் ஊழியரணி அமைப்பின் திட்டங்களைப் பற்றி அறிய, இந்த 'QR' குறியீட்டை திறன்பேசி வழி 'ஸ்கேன்' செய்யவும்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!