இனம், அரசியலை வர்த்தகத்துடன் தொடர்புப்படுத்த வேண்டாம்

சிங்­கப்­பூர் உலகப் பொரு­ளி­யலை, உலக வர்த்­த கத்தையே பெரி­தும் சார்ந்து இருக்­கும் நாடு. இயற்கை வளம் இல்­லாத, நிலப் பரப்­பில் மிக­வும் சிறிய சிங்­கப்­பூர் போன்ற நாடு­கள் உல­கத்­து­டன், உல­கப் பொரு­ளி­ய­லு­டன் இணைந்­து­கொண்டு உலக ஆற்­றல்­க­ளுக்­குத் தன் கத­வு­க­ளைத் திறந்து வைத்­தி­ருக்க வேண்­டி­யது உயிர்­நாடினது.

இதைக் கவ­னத்­தில்கொண்டுதான் உல­கின் பல நாடு­க­ளோ­டும் வட்­டா­ரங்­க­ளோ­டும் சிங்­கப்­பூர் தாராள வர்த்­தக உடன்­பா­டு­க­ளைச் செய்துகொண்டு இருக்­கிறது. அத்­த­கைய உடன்­பா­டு­கள் மூலம் வர்த்­த­கம் பெரு­கு­வ­தோடு முத­லீ­டு­களும் சிங்­கப்­பூ­ருக்கு வரு­கின்­றன. அவற்­றின் கார­ண­மாக உள்­ளூர் மக்­களுக்கு நல்ல வேலை வாய்ப்­பு­கள் உரு­வா­கின்­றன.

வர்த்­தக உடன்­பா­டு­கள் கார­ண­மாக சரக்­கு­களும் சேவை­களும் கிடைப்­ப­தற்­கும் அறி­வும் ஆற்­ற­லும் அனு­ப­வ­மும் பகிர்ந்­து­கொள்­ளப்­ப­டு­வ­தற்­கும் வழி ஏற்­ப­டு­கிறது.

உல­க­ள­வில் பல நாடு­களோ­டும் பல வட்­டா­ரங்­களோ­டும் தாராள வர்த்­தக உடன்­பா­டு­கள் ஏற்­படு­வ­தற்கு சிங்­கப்­பூர் அரும்­பா­டு­பட்டு வரு­கிறது.

இத்­த­கைய உடன்­பா­டு­களில் இந்திவுடன் சிங்­கப்­பூர் செய்­து­கொண்ட பரந்த பொரு­ளி­யல் ஒத்­து­ழைப்பு உடன்­பா­டும் ஒன்று.

சிங்­கப்­பூ­ருக்கு இந்­தி­யர்கள் வேலைக்கு வந்து இறு­தி­யில் இங்­கேயே குடி­யு­ரிமை பெறு­வ­தற்கு வழி கோலும் ஏற்­பா­டு­கள் இந்த உடன்­பாட்­டில் இருக்­கின்­றன என்ற ஒரு தவ­றான கருத்து கொஞ்ச கால­மாக சில சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளி­டம் நிலவி வரு­கிறது.

சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளி­டம் வேலை தொடர்­பில் கவலை நில­வு­கிறது. அந்­தக் கவ­லைக்கு சிங்­கப்­பூர் கடைப்­பி­டித்து வரும் ஆற்­றல்­மிகு வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்கள் தொடர்­பான கொள்­கை­தான் முக்­கிய காரணம் என்று சில நாட்­க­ளுக்கு முன் சிங்­கப்­பூர் முன்னேற்றக் கட்சி நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் கருத்தை முன்­வைத்­தது.

இந்திவுக்­கும் சிங்­கப்­பூ­ருக்­கும் இடையேன பரந்த பொரு­ளி­யல் ஒத்­து­ழைப்பு உடன்­பாடு போன்ற சில தாராள வர்த்­தக உடன்­பா­டு­கள் கார­ண­மாக, வேலை­களைப் பெறு­வ­தில் சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளுக்­கும் வெளி­நாட்­டி­ன­ருக்­கும் கடுமைன போட்டி ஏற்­பட்­டு­விட்­டது என்று அந்­தக் கட்­சி­யின் தொகுதி இல்­லாத நாடா­ளு­மன்ற உறுப்­பி­னர்­கள் கூறி­னர்.

உள்­ளூர் நிபு­ணர்­கள், நிர்­வா­கி­கள், மேலா­ளர்கள், தொழில்­நுட்­பர்­க­ளுக்கு வாய்ப்­பு­கள் குறைந்­து­விட்­ட­தா­க­வும் அவர்­கள் பார்த்து வந்த வேலை கைநழுவிப் போய்­விட்­ட­தா­க­வும் இதற்கு அத்­த­கைய உடன்­பாடு­களும் கார­ணம் என்­றும் கருத்துத் தெரி­விக்­கப்­பட்­டது. ஆனால் அதுபற்றி நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் இடம்­பெற்ற நீண்­ட­நெ­டும் விவா­தம் கார­ண­மாக மக்­களுக்கு அச்­சம் நீங்கி பெரும் நிம்­மதி ஏற்­பட்டு இருப்­ப­தா­கத் தெரிகிறது.

பொது­வா­கவே பொரு­ளி­யல் நிச்­ச­ய­மில்­லாத நிலை­யில், மக்­க­ளுக்கு, குறிப்­பாக வேலை தொடர்­பில் கவலை நில­வு­வது இயற்­கை­தான்.

இருந்­தாலும் உண்மைன நில­வ­ரங்­க­ளைச் சீர்­தூக்கி பார்க்­கும்­போது இதற்கு என்ன கார­ணம் என்­பதை நன்கு புரிந்­து­கொள்­ள­லாம்.

ஒரு­வ­ருக்கு வேலை கைநழுவிப் போவ­தற்­குப் பல கார­ணங்­கள் இருக்­கின்­றன. பொரு­ளி­யல் வேகம் குறை­வது, தானி­யக்­க­ம­யம், மின்­னி­லக்­க­மயம், வேலை­க­ளின் பாணி­களில் மாற்­றம் முத­லான பல­வும் அதற்குக் கார­ண­மாக இருக்கமுடி­யும்.

குறிப்­பாக கொவிட்-19 தொற்று காலத்­தில் பொரு­ளி­யல் நிச்­ச­ய­மில்­லாத நிலை­யில் வேலை தொடர்­பான அச்­சம் அதி­க­ரிக்­கும் என்­ப­தில் ஐயமே இல்லை. இத்­த­கைய நில­வ­ரங்­கள் எல்­லாம் சிங்­கப்­பூ­ரில் மட்டு­மின்றி உல­கெங்­கும் காணப்­ப­டு­கின்­றன.

இவற்­றுக்­கும் ஊழி­யர் அணி­யில் உள்ள வெளி­நாட்­டி­ன­ருக்­கும் தொடர்பு இருப்­ப­தா­கத் தெரி­ய­வில்லை. வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் இல்லை என்றா­லும்­கூட உள்ளூர் மக்களுக்கு வேலை­கள் கைநழுவிப் போகக்­கூ­டிய சூழ்­நிலை ஏற்­ப­டக்­கூ­டும்.

வெளி­நாட்­டி­னரைக் குறைத்­தால் மட்­டும் உள்­ளூர்­கா­ரர்­க­ளுக்குத் தானா­கவே வேலை கிடைத்து­வி­டும் என்­றும் உறுதிகக்­கூற முடிது.

ஆற்­றல்­மிக்க வெளி­நாட்­டி­ன­ருக்கு சிங்­கப்­பூர் அள­வுக்கு அதி­க­மாக கதவைச் சாத்­தி­னால் இங்கு ஒட்­டு­மொத்த ஆற்­றல்­வ­ளம் குறைந்­து­தான் போகும். பொரு­ளி­யல் வளர்ச்சி பாதிக்­கப்­படும். முத­லீ­டு­களை விரி­வு­ப­டுத்­த­வும் புதிய முத­லீ­டு­க­ளைச் செய்­ய­வும் நிறு­வ­னங்­க­ளுக்கு ஆர்­வம் குறைந்­து­வி­டும். கடைசி­யில் சிங்­கப்­பூ­ரர்­க­ளுக்கு வாய்ப்­பு­கள் மங்­கி­வி­டும்.

அதே­வே­ளை­யில், சிங்­கப்­பூ­ரில் வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­கள் வரு­கையை ஒழுங்­கு­ப­டுத்தி, திறம்­பட நிர்­வ­கிக்க வேண்­டிய தேவை­யும் இருக்­கிறது.

குறைந்­த­பட்ச சம்­ப­ளம், ஊழி­யர் தீர்வை, ஒதுக்கீட்டு அளவு போன்­ற­வற்றை சிங்­கப்­பூர் இதற்கு பயன்­படுத்­து­கிறது. இதை முத­லா­ளி­கள், தொழிற்­சங்­கங்­க­ளு­டன் கலந்து ஆலோ­சித்­து­தான் அர­சாங்­கம் செய்­கிறது. சூழ்­நி­லைக்­கேற்ப காலக்­கி­ரம முறைப்­படி இந்­தக் கொள்­கை­களை அர­சாங்­கம் மறு­ப­ரி­சீலனை செய்­தும் வரு­கிறது.

இவை எல்­லாம் ஒரு­பு­றம் இருக்க, உள்­ளூர் ஊழி­யர்­கள் தங்­க­ளு­டைய தேர்ச்­சி­களைத் தொடர்ந்து மேம்­படுத்­திவர வேண்­டும் என்­ப­தும் புதுப்­புது தேர்ச்சி­க­ளைக் கற்­றுக்­கொள்ள வேண்­டும் என்­பதும் மிக­மிக முக்­கி­ய­மா­ன­தா­கும்.

இப்­படி அவர்­கள் செயல்­பட்­டால்­தான் காலத்திற்கு ஏற்ப கிடைக்கும் வேலை­க­ளுக்­குப் பொருத்­த­மான நிலை­யில் அவர்­கள் இருந்து வர­மு­டி­யும். வெளி­நாட்டு ஊழி­யர்­க­ளால் போட்டி எப்­படி இருந்­தா­லும் அதைச் சமா­ளித்து முன்­ன­ணி­யில் திகழ முடி­யும்.

ஆகைல் பின்­பு­ற­மாக வந்து குடி­யுரிமை பெறு­வ­தற்குத் தாராள வர்த்­தக உடன்­பா­டு­கள் வழி­வ­குக்­கின்­றன; ஒரு குறிப்­பிட்ட நாட்­டி­ன­ருக்­குச் சாத­க­மாக இருக்­கின்­றன என்­றெல்­லாம் கூறு­வது உண்மை நில­வ­ரங்­க­ளைப் புரிந்­து­கொள்­ளா­மல் அறிமையில் தெரி­விக்­கப்­படும் கருத்­து­க­ளா­கவே இருக்­கும் என்­பதில் ஐய­மில்லை.

மற்ற உடன்­பா­டு­களும் சரி இந்தி-சிங்­கப்­பூர் உடன்­பா­டும் சரி எந்­த­வோர் உடன்­பா­டும் ருக்கும் இங்கு வந்து வேலை பார்ப்­ப­தற்­கான சலுகை முறை­களை ஏற்­ப­டுத்தித் தரு­வ­தில்லை.

சிங்­கப்­பூ­ருக்கு வேலைக்கு வரும் அனை­வ­ருமே நடப்­பில் இருக்­கும் வேலை நிய­ம­னம் மற்­றும் குடி­யு­ரிமை விதி­க­ளுக்கு உட்­பட்­டுத்­தான் ஆக­வேண்டும்.

சிங்­கப்­பூ­ரின் பொரு­ளி­ய­லுக்­கான ஒட்­டு­மொத்த நன்­மை,­ முத­லீ­டு­கள், வேலை­களில் இருந்து மட்­டும் ஏற்­பட்­டு­வி­டாது. நிறு­வ­னங்­கள் வெளி­நாடு­களில் விரி­வ­டை­வ­தும் இதற்கு முக்­கிய கார­ணம். இதற்கான வழியைத் தாராள வர்த்­தக உடன்­பாடு­கள் ஏற்­ப­டுத்தி தரு­கின்­றன என்­பதை நினை­வில் கொள்­ள­வேண்­டி­ய­தும் அவ­சி­யம்.

ஆகைல் இத்­த­கைய உடன்­பா­டு­களை அரசியல் நோக்­கத்­துக்­காக பயன்­ப­டுத்­து­வது நேர்­மை­யற்ற செய­லாகவே இருக்­கும்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!