அரசாங்க வீடுகள்: அனைவருக்கும் சரிசம வாய்ப்பும் ஆதரவும்

சிங்­கப்­பூர் தன் மக்­க­ளுக்குக் குடி­யி­ருப்பு வீடு­களை உரு­வாக்­கித் தரு­வ­தில் உலக அள­வில் சாதனை படைத்­துள்ள நாடு. உல­கில் ஆக அதிக மக்­கள் சொந்த வீட்­டில் வசிக்­கி­றார்­கள் என்ற ஒரு நிலையை எட்டி இரு­க்கும் ஒரு சில நாடு­களில் சிங்­கப்­பூரும் ஒன்று என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

சிங்­கப்­பூர் முழு­வ­தும் ஒரு மில்­லி­ய­னுக்­கும் மேற்பட்ட வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழக வீடு­கள் இருக்­கின்றன. சிங்­கப்­பூர்­வா­சி­களில் 80 விழுக்­காட்­டுக்­கும் அதி­க­மான மக்­கள் அந்த வீடு­களில் வசிக்­கி­றார்­கள் என்­பது குறிப்­பி­டத்­தக்­கது.

சிங்­கப்­பூரின் பொது வீட­மைப்­புத் திட்­டம் எல்­லா­ருக்­கும் சொந்த வீடு என்ற அடிப்­படை இலக்கை நிறை­வேற்றுவதோடு நின்­று­வி­டா­மல், இன நல்லிணக்கம், ஐக்­கி­யம் ஆகிய மிக முக்­கி­ய­மான நோக்­கங்­களும் நிறை­வேற பேரு­தவி புரி­கிறது.

சிங்­கப்­பூர் நிலப் பற்­றாக்­கு­றையை எதிர்­நோக்கும் சிறிய நாடு என்ற போதி­லும் பொது குடி­யி­ருப்­புப் பேட்­டை­களில் எல்லா இன, சமய மக்­களும் அவரவர் வழ­மை­களைப் பின்­பற்றி மன­நி­றை­வு­டன் வாழ­வும் அதே வேளை­யில் அனைத்து மக்­களும் நல்­லுறவைப் பேணி வளர்­க்­கவும் கூடு­மா­ன­வரை பல்­வேறு வசதி களும் வாய்ப்­பு­களும் உள்ளன.

பல இன நாடான சிங்­கப்­பூ­ரில் வசிக்­கும் மக்களில் ஒரு குறிப்­பிட்ட இனத்­த­வர் ஒரு குறிப்­பிட்ட இடத்தில் அள­வுக்கு அதி­க­மாக வாழ்­வ­தால் வேண்­டாத பிரச்சி­னை­கள் உரு­வா­க­லாம்; அத்தகைய சூழல் சிங்கப்­பூ­ரின் ஐக்­கி­யத்­துக்கு, நல்­லி­ணக்­கத்திற்கு ஆத­ர­வாக இல்­லா­மல் போக­லாம் என்­ப­தால் அரசாங்கம் 1989 ஆம் ஆண்­டில் ஒரு கொள்­கையை நடை­மு­றைப்­ப­டுத்­தி­யது.

'இன ஒருங்­கி­ணைப்­புக் கொள்கை' என்ற அந்தக் கொள்கை ஒவ்­வொரு வீவக புளோக்­கி­லும் அக்கம் பக்­கத்­தி­லும் சொந்த வீட்­டைப் பெற மக்­க­ளுக்கு இன ரீதி­யி­லான வரம்­பு­களை விதிக்கிறது.

அதா­வது ஒரு புளோக்­கில் எந்த இன மக்­களும் அந்த வரம்­பைத் தாண்டி சொந்த வீடு கொண்டிருக்க இய­லாது. வீடு வாங்­கப்­படும் போதும் பிறகு வீடு விற்­கப்­படும் போதும் இந்த வரம்பை அடிப்­ப­டை­யாகக்கொள்ள வேண்டி இருக்­கிறது.

இன்­றைய தேதி­யில் பார்க்­கை­யில் மூன்று வீவக புளோக்­கு­களில் ஒரு புளோக்­கி­லும் 16% வீவக அக்­கம்பக்­கக் குடி­யி­ருப்­புப் போட்­டை­க­ளி­லும் இந்தக் கொள்­கை­யில் ஒன்று அல்­லது அதிக வரம்புகள் எட்டப்­பட்ட நிலை இருக்­கிறது.

ஆகை­யால், இத்­த­கைய பகு­தி­களில் வாழ்­ப­வர்­களில் சிலர் தங்­கள் வீட்டை விற்க சிர­மப்­ப­டு­கிறார்­கள். வீட்டை குறிப்­பிட்ட இனத்தவரி­டம்­தான் விற்க வேண்­டிய நிலை அவர்­க­ளுக்கு இருப்­ப­தால் அத்தகை யோர் கிடைக்­கா­மல், அதனால் தங்­கள் வீட்டை விற்க முடி­யா­மல் அவர்கள் தவிக்கிறார்கள்.

இத்­த­கைய சிரம­த்தை எதிர்­நோக்­கும் வீட்டு உரி­மை­யா­ளர்­க­ளுக்கு உத­வும் வகை­யில் அண்மையில் நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் தேசிய வளர்­ச்சி அமைச்சு புதிய திட்­டத்தை அறி­வித்­தது.

அதா­வது, இன ஒருங்­கி­ணைப்­புக் கொள்­கை கார­ண­மாக வீட்டை விற்க முடி­யா­மல் திண­றுவோரின் வீட்டை, வீட­மைப்பு வளர்ச்­சிக் கழ­கமே வாங்கிக் கொள்­ளும் என்று அறி­விக்­கப்­பட்­டுள்­ளது.

இந்­தத் திட்­டம், அத்­த­கைய வீட்டு உரி­மை­யாளர்­களுக்கு உத­வு­வ­தோடு பல இன வீட­மைப்பு கொள்கை என்ற மூலா­தார கோட்­பாட்டை மேலும் வலி­யு­றுத்­து­வ­தாக இருக்­கும் என்­ப­தில் ஐய­மில்லை.

அத்­த­கைய உரி­மை­யா­ளர்­க­ளின் வீட்டை அர­சாங்­கமே திரும்ப வாங்­கிக்கொள்­ளும் என்­ப­தால் அர­சுக்குச் செலவு ஏற்­ப­டத்­தான் செய்­யும்.

இருந்தாலும்­கூட இது வர­வேற்­கத்­தக்க ஒரு திட்­ட­மா­கக் கரு­தப்­ப­டு­கிறது. இன ஒருங்­கி­ணைப்புக் கொள்­கை­யின் அடிப்­படை முக்­கி­யத்­து­வத்தைத் தூக்­கிப்­பி­டிக்­கும் ஒன்­றாக இத்திட்­டம் இருக்­கும் என்­பதே இதற்­கான கார­ணம்.

அன்­றாட வாழ்­வில் குடி­யி­ருப்புப் பேட்­டை­களில், புளோக்­கு­களில் பல இனத்­த­வ­ரும் கலந்­து­ற­வாடி நல்­லி­ணக்­கத்­தைப் பேணும் சமூக இலக்கை நிறை­வேற்­றும் ஒரு மைய­மாக பொது குடி­யி­ருப்பு பேட்டை­கள் திக­ழ­வும் இந்­தப் புதிய திட்­டம் பெரி­தும் சாத­கமாக இருக்­கும். நாடா­ளு­மன்­றத்­தில் அர­சாங்­கம் இதர சில திட்டங்­க­ளை­யும் அறி­வித்து உள்­ளது.

அர­சாங்க வாடகை வீடு­களில் வசிக்­கும் குடும்பத்­தி­னர் தங்­க­ளது இரண்­டா­வது வீவக வீட்டை சொந்­த­ மாக வாங்­கிக்கொள்ள அதிக மானி­யம் வழங்­குவது; ஒற்­றை­ய­ராக வாழ்­ப­வர்­கள் வாடகை வீட்­டில் வசிக்க உத­வு­வது ஆகி­யவை இதர திட்­டங்­கள்.

அர­சாங்க வாடகை வீடு­களில் குடி­ இருக்­கும் குடும்­பத்­தி­னர் இரண்­டா­வது வீவக வீட்டை சொந்தமாக வாங்­கிக்கொள்ள இனி $50,000 மானியம் பெற­லாம். இந்த மானி­யம் இப்­போது $35,000 ஆக இருக்­கிறது.

இந்த முடிவு, குறைந்த வரு­மான குடும்பங்களுக்கும் அவர்­க­ளு­டைய பிள்­ளை­க­ளுக்­கும் ஆத­ரவு அளிக்க வேண்­டிய தேவையைப் பிர­தி­ப­லிப்பதாக உள்ளது.

பொது குடி­யி­ருப்புப் பேட்­டை­களில் பல்­வேறு வகைப்­பட்ட வரு­மா­னம் உள்­ள­வர்­கள் சேர்ந்து வசிக்­கி­றார்­கள். அவர்­களில் பல­ரும் பொரு­ளி­யல் ரீதியில் சிர­மங்­களை எதிர்­நோக்­கக்­கூ­டும். இருந்­தா­லும்­கூட அடிப்­படை தேவை­யான வீட்டை அத்­த­கைய குடும்­பத்­தி­ன­ரும் பெற்றிருக்க வேண்­டும்.

இந்த இலக்­கு­களை மன­தில்­கொண்டு மானி­யம் அதி­க­ரிக்­கும் முடிவை அர­சாங்­கம் எடுத்­துள்­ளது.

அதிக மானியம் கார­ண­மாக சிங்­கப்­பூர்­வா­சி­களில் மேலும் பல குடும்­பங்­கள் சொந்­த­மாக வீடு­களைப் பெற்­றி­ருக்­கும் நிலை ஏற்­படும் என்­பது திண்­ணம். அனை­வ­ரை­யும் உள்­ள­டக்கி எல்­லா­ருக்­கு­மான சமூ­கத்தை ஏற்­ப­டுத்த வேண்­டும் என்ற நோக்கத்தையொட்டி ஒற்­றை­ய­ருக்­கான முன்னோடி வீட்­டுத் திட்­டம் நடப்புக்கு வந்துள்ளது.

வாடகை வீட்டில் குடியேற விரும்பும் சிங்கப்பூர்வாசி ஒருவர், அந்த வீட்டில் தன்னுடன் சேர்ந்து வாழ வேறு ஒருவரைக் காண வேண்டியது கட்டாயம்.

இது ஒற்றையர்களுக்குச் சுமை என்று தெரி விக்கப்பட்டது. இந்தச் சுமையைப் போக்கும் வகையில் இப்போது முன்னோடித் திட்டம் நடப்புக்கு வந்துள்ளது.

பிடோக், புவாங்காக் கிரசெண்டில் இருக்கும் இரண்டு அரசாங்க வாடகை புளோக்குகளில் அந்த முன்னோடித் திட்டம் தொடங்கப்பட்டு இருக்கிறது. ஏறக்­கு­றைய 90 ஒற்­றை­யர்­கள் அந்த முன்­னோ­டித் திட்­டத்­தில் ஏற்­றுக்­கொள்­ளப்­பட்டு இருக்­கி­றார்­கள்.

இவர்­கள் வீட்டை பெறு­வ­தற்கு வேறு ஒரு­வரை தேடி கண்­டு­பி­டிக்க வேண்­டிய தேவை இல்லை. இத­னால் இத்­த­கைய ஒற்­றை­ய­ருக்­கும் பெரும் சுமை குறைந்து அவர்­கள் வாழ்க்­கையை வச­தி­யாக தொடர வழி ஏற்­படும்.

அரசு அறிவித்துள்ள புதிய திட்டங்கள் பொது வீடமைப்புத் திட்டத்தின் அடிப்படை இலக்குகள் நிறைவேற உறுதுணையாக இருக்கும்.

 
Article Hard Regwall
 

Register and read for free!

உங்கள் செய்தி வரம்பை எட்டிவிட்டீர்கள். மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
இன்று மேலும் 1 செய்திகளைப் படிக்கலாம். 
மேலும் படிக்க இலவசக் கணக்கு தொடங்கவும்.
 
 
ஏற்கெனவே பதிவுசெய்துள்ளீர்களா?
 
 

அண்மைய காணொளிகள்

 
 
Article Paywall 1
தடையற்ற சேவையைப் பெற, சந்தாதாரராகுங்கள்.
தொடக்க சலுகை - தனிநபர் பயன்பாட்டுக்கு மாதத்திற்கு $4.90 மட்டுமே! (ஒப்பந்தம் கிடையாது)
 
 
 
 
நாங்கள் தரமான செய்திகளை வழங்கவும் இந்த வட்டாரத்தில் தமிழ் வாசகர்களின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கவும், நீங்கள் சந்தா சேர்வது உதவும்.
 
இன்னும் ஒரு செய்தியை இலவசமாக வாசிக்க
தடையற்ற சேவைக்கு சந்தாதாரராகுங்கள். TM Icon
X

அதற்குள்ளாகவா? இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!

அதற்குள்ளாகவா?
இந்தச் செய்திகளையும் படிக்கலாமே!