'வாசனை தெரியவில்லையா? சுவையை உணர முடியவில்லையா? கிருமித்தொற்று இருக்கலாம்!'

நுகரும் திறன், சுவையை அறியும் திறன் ஆகியவற்றை இழப்போரைத் தனிமைப்படுத்தி அவர்களுக்கு கொரோனா கிருமித்தொற்று இருக்கிறதா என்பதைப் பரிசோதிக்குமாறு மருத்துவ