மின்தூக்கி பொத்தான்களுக்கு கிருமியை அண்டவிடாத பூச்சு

கொரோனா கிருமி பரவலினால் மின்தூக்கி பொத்தான்களை் அழுத்துவதற்கு தங்கள் சாவி அல்லது பிற பொருள்களைப் பயன்படுத்தி வரும் வீவக குடியிருப்பாளர்கள் இனிமேல் நிம