கொவிட்-19: அறிகுறிகளைத் தெரிவித்து, ஆலோசனைகளைப் பெற இணையச் சேவை

சிங்கப்பூரில் சளிக்காய்ச்சல் போன்ற அறிகுறிகள் தென்படுவோர், வீடுகளிலேயே இருக்க வேண்டுமா மருத்துவரைப் பார்க்க வேண்டுமா, மருத்துவமனைக்குச் செல்ல வேண்டுமா