டாக்சி ஓட்டுநர்களுக்கு ஒரு மாத வாடகையைத் தள்ளுபடி செய்யும் கம்ஃபர்ட்டெல்குரோ

கம்ஃபர்ட்டெல்குரோ நிறுவனம் தனது டாக்சி ஓட்டுநர்கள் ஏப்ரல் 7 முதல் மே மாதம் 5ஆம் தேதி வரை, சுமார் ஒரு மாத காலத்துக்கு வாடகை செலுத்த  வேண்டியதில்லை என அ