துணைப் பிரதமர்: இந்த மாதத்திற்கான வெளிநாட்டு ஊழியர் தீர்வை ரத்து

வேலை ஆதரவுத் திட்டம் மேம்படுத்தப்படும் என்றும் இந்த மாதத்திற்கான வெளிநாட்டு ஊழியர் தீர்வை ரத்து செய்யப்படும் என்றும் துணைப் பிரதமர் ஹெங் சுவீ கியட் அற