சிங்கப்பூரில் இன்னும் பலர் கிருமித்தொற்றால் பாதிக்கப்படக்கூடிய சூழல் உள்ளது: நிபுணர்கள்

தாதிமை இல்லவாசிகள், பாலர் பள்ளி பணியாளர்கள் ஆகியோரிடையே மேற்கொள்ளப்பட்ட பரிசோதனைகளில், அவர்களில் சிலருக்கு கிருமித்தொற்று இருப்பது கண்டுபிடிக்கப்பட்டு