உணவுப் பொருள்கள் தட்டுப்பாடு ஏற்படும் அச்சத்தில் ஆசிய நாடுகளின் ஏற்றுமதிக்கு அச்சுறுத்தல்

பேரங்காடிகளில் பதற்றத்துடன் உணவுப் பொருட்களை வாங்கிக் குவிப்பது அதிகரித்து வருவதைப் பார்த்தால் உணவுப் பொருட்களுக்கு தட்டுப்பாடு வருமோ என்ற அச்சத்தை அத