கொவிட்-19: சிங்கப்பூரில் தொடர்ந்து செயல்படும் அத்தியாவசிய சேவைகளின் பட்டியல்

கொவிட்-19 தொற்றுக்கு எதிரான போரில் பாதுகாப்பான இடைவெளியைக் கடைப்பிடிப்பதை வலியுறுத்தும் பொருட்டு சிங்கப்பூர் மேலும் பல கடுமையான நடவடிக்கைகளை நடப்புக்க