சிங்கப்பூரில் கொவிட்-19 தொற்றால் 23வது நபர் உயிரிழப்பு; புதிய கிருமித்தொற்று குழுமமாக ஆரஞ்சு வேலி தாதிமை இல்லம்

சிங்கப்பூரில் நேற்று உறுதி செய்யப்பட்ட 448 கிருமித்தொற்று சம்பவங்களில் சிங்கப்பூரர்கள் அல்லது நிரந்தரவாசிகளிடையே பாதிப்பு எண்ணிக்கை 13 என முந்தைய சில