கொவிட்-19 நோய்கண்ட 11 நாட்களுக்குப் பிறகு, நோயாளிகள் கிருமியைப் பரப்பும் அபாயம் இல்லை: சிங்கப்பூரில் நடத்தப்பட்ட ஆய்வின் முடிவு

கொவிட்-19ஆல் பாதிக்கப்பட்ட நோயாளிகள், நோய்கண்ட 11 நாட்களுக்குப் பிறகு கிருமியைப் பரப்பும் அபாயம் இல்லை என்று சிங்கப்பூரில் மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வு ஒன்று