டாக்டர் டி. சந்துரு

 மின்னிலக்க உருமாற்றத்தை நோக்கி நிறுவனங்கள் பயணம்

டாக்டர் டி. சந்துரு,  தலைவர், சிங்கப்பூர் இந்திய வர்த்தக, தொழில்சபை சிங்கப்பூரின் பொருளியல் வளர்ச்சி யில், இந்திய வர்த்தகச் சமூகம் ஒரு...