வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் பெரும்பாலான பிரிவுகளில் இறக்கம்

வாகன உரிமைச் சான்றிதழ் கட்டணம் பெரும்பாலான பிரிவுகளில் இறக்கம் கண்டுள்ளது. சிறிய வகை கார்களுக்கான கட்டணம் மட்டும் 50,000 வெள்ளியிலிருந்து 51,507 வெள்ளிக்கு ஏற்றம் கண்டது. பெரிய வகை கார்களுக்கான கட்டணம் 55,501 வெள்ளியிலிருந்து 53,001 வெள்ளிக்குக் குறைந்தது. சரக்கு வாகனங்கள், பேருந்துகள் ஆகியவற்றுக்கான கட்டணம் 49,890 வெள்ளியிலிருந்து 48,702 வெள்ளிக்குக் குறைந்தது. பொதுவாகப் பெரிய வகை கார்களுக்காகப் பயன்படுத்தப்படும் பொதுப் பிரிவு 55,201 வெள்ளியிலிருந்து 54,200 வெள்ளிக்குச் சரிந்தது. மோட்டார் சைக்கிளுக்கான கட்டணம் 6,501 வெள்ளியிலிருந்து 6,353 வெள்ளிக்குக் குறைந்தது.