அதிர்ஷ்ட

சீனப் புத்தாண்டை முன்னிட்டு நேற்று (ஜனவரி 17) நடத்தப்பட்ட ‘டோட்டோ ரீயூனியன்’ அதிர்ஷ்டக் குலுக்கில் ஆறு வெற்றியாளர்கள் முதல் பரிசைப் பகிர்ந்துகொண்டனர்....