#சிங்கப்பூர் #திரைப்படம் #கலை # இலக்கியம்

சிங்கப்பூரில் 1819ல் வாழ்ந்த ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் சேலை எவ்வாறு திருப்பு முனையாக இருந்தது என்பதையும் நஞ்சுபோல கசந்த 15ஆம் நூற்றாண்டு மலாக்காவின் ...