#கொவிட்-19 #பயணம் #இந்தியா

சிங்கப்பூர், சீனா உள்ளிட்ட ஆறு இடங்களிலிருந்து கர்நாடகா செல்லும் அனைத்துப் பயணிகளும் இனி தங்களை ஏழு நாள்களுக்கு இல்லத்தில் தனிமைப்படுத்திக் ...