கொவிட்-19 தொற்று தாக்கத்தால் கடந்த ஈராண்டுகளாக பினாங்கு மாநிலத்தில் தைப்பூச விழா மிதமான அளவில் கொண்டாடப்பட்டது. அரசாங்கக் கட்டுப்பாடுகள் ஏதும் ...