தகவல் தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள்

அமெரிக்காவில் பல முன்னணி நிறுவனங்களில் வேலை செய்துவரும் தகவல் தொழில்நுட்ப ஊழியர்கள் பலர் இந்தியாவிற்கு திரும்பத் தொடங்கியுள்ளனர். ஆட்குறைப்பு, ...