#பறவை

மண்டாய் வனவிலங்குப் பூங்காவில் ‘பேர்ட் பேரடைஸ்’ பறவைக் காட்சி மே 8ஆம் தேதி திறக்கப் படுகிறது. அன்று முதல் மே 26 வரை சலுகைக் கட்டணத்தில் இந்தக் ...