Bladder

இன்னும் ஆறு மணி நேர விமானப் பயணம் எஞ்சியிருந்த நிலையில் சிறுநீர் கழிக்க இயலாமல், சிறுநீர்ப்பை நிறைந்த நிலையில் மிகுந்த சிரமத்துக்கும் கடுமையான ...