மருத்துவம்

சீரற்ற இதயத்துடிப்பு சிக்கலில் முடியலாம்; சிகிச்சை அவசியம்

இந்தியர்களிடம் காணப்படும் சீரற்ற இதயத்துடிப்புப் பிரச்சினை மேற்கத்திய நாட்டவர்களுக்குக் காணப்படுவதிலிருந்து மாறுபட்டு உள்ளதாக ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன....