காய்கறிகள்

அடுத்த ஆண்டில் சிங்கப்பூர் பண்ணைகளிலிருந்து பெறப்பட்ட மீன், முட்டை காய்கறிகள் அதிகமான உணவுகளிலும் கடைகளிலும் இடம்பெறக்கூடும். சிங்கப்பூர் அறிவியல் ...