பிஎம்டி

சாலையைப் பயன்படுத்துவதன் தொடர்பில் மூண்ட சண்டையில் தனிநபர் நடமாட்டச் சாதனத்தைப் (பிஎம்டி) பயன்படுத்திய 24 வயது ஆடவர் மற்றவரைத் தாக்கினார். ...