#அதிவேகரயில்

ஜோகூர் பாரு-சிங்கப்பூர் விரைவு ரயில் இணைப்புக் கட்டுமானம் நல்ல முறையில் முன்னேற்றம் கண்டு வருகிறது. சிங்கப்பூர் தரப்பில் 45 விழுக்காட்டுப் பணிகள் ...