நிதித்துறை

2021 ஜூன் மாதத்திற்குள் 2,000 பயிற்சி இடங்கள் உருவாக்கப்படும்: ரவி மேனன்
நிதித் துறையில் உயர்பதவிகளை வகிக்கும் சிங்கப்பூரர்களின் எண்ணிக்கை 2014ஆம் ஆண்டு இருந்ததைக் காட்டிலும் கடந்த ஆண்டில் 50 விழுக்காட்டிற்கு மேல் ...