உடற்பயிற்சி

துடிப்புடன் மூப்படைதல் நிலையங்களில் கலைகள் மற்றும் கைத்தொழில்கள், ‘பிங்கோ’ விளையாட்டுகள், உடற்பயிற்சி வகுப்புகள் ஆகியவை பொதுவாக வழங்கப்படுவதுண்டு.
ஒருவரது நோய் எதிர்ப்பாற்றல் அவரின் உடலையே தாக்குவதை ‘ஆட்டோ இம்யூன்’ குறைபாடு என்பர்.
கிட்டத்தட்ட 14 ஆண்டுகளுக்கும் முன்னர் குலவ்கொமா நோயால் பாதிக்கப்பட்ட ரேமண்ட் சந்திரன், தமது ஆரோக்கிய வாழ்க்கைமுறையை விட்டுக்கொடுக்கவில்லை.
மனிதவள அதிகாரியாகவும் 14 வயது மகளுக்குத் தாயாராகவும் உள்ள திரேசி மகேஷ், 44, இளையரைப் போன்ற கட்டுடலுடன் காணப்படுகிறார்.